22 01

Tính toán dòng tải theo tiết diện cáp điệnBảng tính dưới đây dùng để tra cứu thông số về dòng tải cực đại cho các loại cáp điện ba pha hoặc sợi cáp đơn hiện có trên thị trường

Tính toán dòng tải theo tiết diện cáp điện