22 01

Patch panel bấm dây đáp ứng tất cả các tiêu chuẩnGắn vào rack TIA/EIA 19" tiêu chuẩn, patch panel bấm dây đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về hiệu năng trong ngành đới với Category 6 và 5e.

Patch panels có thiết kế modules có thể chấp nhận tất cả các modules netkeyTM .

Sãn có tùy chọn phiên bản nghiêng để lắp đặt với mật độ cao.

Thanh chống kéo căng hỗ trợ hoạt động quản lý cáp và kiểm soát bán kính cong.

Tấm lấp khoảng trống (Filler panel) dự trữ không gian cho các mục đích sử dụng sau này và định hướng luồng khí.

Netkey patch panels