16 01

Hub phân phối truyền thông dành cho đường truyền điện thoạiPhân tách các đường dây điện thoại đi vào đên tối đa 8 địa điểm để cung cấp các dịch vụ điện thoại, fax và modem cơ bản.

Hub mở rộng (tùy chọn) dành cho 8 kết nối bổ sung.

Hub phân phối truyền thông (Điện thoại)