VDATA - Giải pháp CNTT
Card Qlogic 42D0494 Emulex 8Gb FC Dual-port HBA

Card Qlogic 42D0494 Emulex 8Gb FC Dual-port HBA


  • 8 GB Fibre Channel Dualport HBA
  • Manufactured by IBM
  • Giá tham khảo: 21,500,000 VND
  • Ứng dụng: Dùng để tạo các kết nối LUN với SAN, DAS và các tủ đĩa cứng ngoài sử dụng chuẩn FC HBA 8G